Artikel 1. Definities 1.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van RJB Solutions. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door RJB Solutions, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met RJB Solutions en retourzending of akkoordverklaring per email verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van RJB Solutions en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie RJB Solutions een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en RJB Solutions.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door RJB Solutions gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door RJB Solutions verrichtte handelingen.

Alle offertes en prijsopgaven door RJB Solutions zijn geheel vrijblijvend.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen RJB Solutions en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Door ondertekening van een overeenkomst met RJB Solutions, een door RJB Solutions gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via de Groupon voucher verzilverformulier en/of het bestelformulier, of  het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van RJB Solutions en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

De Groupon voucher verzilver formulier en de Groupon bestelformulier, maken onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.

Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en RJB Solutions opgenomen wordt.

Artikel 3. Aanbiedingen en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door RJB Solutions zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgaven door RJB Solutions blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door RJB Solutions. Facturering geschiedt op basis van deze offerte in 2 termijnen nl.:· 30{16144645fc1075725650dd4ecc5dd7123af6d6a1761ef2da95bf3670a7974fcb} aanbetaling na acceptatie offerte · 70{16144645fc1075725650dd4ecc5dd7123af6d6a1761ef2da95bf3670a7974fcb} betaling na oplevering van de website

RJB Solutions is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 6 maanden, aan RJB Solutions wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en RJB Solutions zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard.

Een samengestelde prijsopgave verplicht RJB Solutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

Wijzigingen in de tarieven worden door RJB Solutions minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat RJB Solutions gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor RJB Solutions van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 33{16144645fc1075725650dd4ecc5dd7123af6d6a1761ef2da95bf3670a7974fcb} op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van dit bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

Facturering van een ontwerp en door RJB Solutions. Facturering van onderhoudskosten, en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Facturering van hostingkosten gebeurt per maand en via automatische incasso tenzij anders afgesproken. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

8 dagen na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.

De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. RJB Solutions stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door RJB Solutions een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Uw website kan op non actief worden gezet.

Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door RJB Solutions een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10,00 ex btw, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering RJB Solutions hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Indien RJB Solutions abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal RJB Solutions het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens RJB Solutions heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van RJB Solutions onmiddellijk opeisbaar.

Indien RJB Solutions tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15{16144645fc1075725650dd4ecc5dd7123af6d6a1761ef2da95bf3670a7974fcb} van de te vorderen hoofdsom, plus € 45 dossierkosten, plus BTW en rente.

Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.

Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.

Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.

Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.

Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.

Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum. Opdrachtgever dient dit schriftelijk aan te geven.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

RJB Solutions mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

RJB Solutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RJB Solutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RJB Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RJB Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RJB Solutions zijn verstrekt, heeft RJB Solutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

RJB Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RJB Solutions is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan RJB Solutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door RJB Solutions of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart RJB Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

Indien RJB Solutions op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan RJB Solutions worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van RJB Solutions. RJB Solutions is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal RJB Solutions opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor RJB Solutions van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen na de eerste 12 maanden van het contract een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen RJB Solutions en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

RJB Solutions kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met RJB Solutions gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

RJB Solutions heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens RJB Solutions niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. RJB Solutions zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van RJB Solutions kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Het ontwerpen van een nieuwe website door RJB Solutions voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

RJB Solutions heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

RJB Solutions heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

RJB Solutions heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door RJB Solutions aanbevolen onderhoudssoftware, t.w. WordPress.

Hostingkosten met betrekking tot de actie van een jaarlijkse hostingsprijs van 100 euro worden bij eerdere beëindiging niet terug betaald.

Artikel 10. Levering en levertijd

RJB Solutions gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen produkten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt RJB Solutions eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan RJB Solutions. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat RJB Solutions ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat RJB Solutions over tot het voltooien van de volledige website.

Mocht RJB Solutions onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan RJB Solutions alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij RJB Solutions een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

Door RJB Solutions gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever opgeleverd.

Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.

Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright

Alle door RJB Solutions ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door RJB Solutions voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Al het door RJB Solutions vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van RJB Solutions niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door RJB Solutions gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door RJB Solutions vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij RJB Solutions een contract is aangegaan.

Het eigendom van door RJB Solutions verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij RJB Solutions, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan RJB Solutions hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is RJB Solutions gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

RJB Solutions behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Voorzover RJB Solutions bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop RJB Solutions weinig of geen invloed kan uitoefenen kan RJB Solutions op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met RJB Solutions of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met RJB Solutions.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is RJB Solutions slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van RJB Solutions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. RJB Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

RJB Solutions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

De opdrachtgever dient RJB Solutions terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door RJB Solutions geleden schade.

RJB Solutions is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door RJB Solutions voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door RJB Solutions is geadviseerd.

RJB Solutions is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting

Artikel 13. Overmacht

RJB Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer RJB Solutions als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal RJB Solutions alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en RJB Solutions geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door RJB Solutions tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.In geval van overmacht is RJB Solutions gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

RJB Solutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop RJB Solutions geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen RJB Solutions en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

RJB Solutions kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Amsterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door RJB Solutions met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van RJB Solutions beslissend.

RJB Solutions heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

RJB Solutions is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door RJB Solutions doorgevoerd.

RJB Solutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

De door RJB Solutions vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

Door RJB Solutions of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van RJB Solutions.

Artikel 17. Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens worden door RJB Solutions slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. RJB Solutions verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 18. Website verhuur

RJB Solutions is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van RJB Solutions.

De door RJB Solutions vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoedingen eigendom van RJB Solutions.

Door RJB Solutions of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van RJB Solutions.

Artikel 19. Website Hosting en Domeinnaamverhuizen

RJB Solutions zal, maandelijks een bedrag van 9,95 euro of 24,95 afhankelijk van het pakket  van rekening van opdrachtgever ontvangen voor het gebruik van de server. Nadat het jaarcontract voorbij is kan opdrachtgever schriftelijk de overeenkomst beeindigen na een opzegtermijn van 3 maanden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verhuizen van zijn domein naar een andere hostingprovider, en kan op geen enkele wijze RJB Solutions verantwoordelijk stellen.

Heeft opdrachtgever een bestaande domeinnaam dan is opdrachtgever verantwoordelijk voor het opvragen van de juiste verhuiscode van zijn domeinnaam. Voor het verhuizen van het domein is opdrachtgever verplicht de kosten te voldoen voor dat RJB Solutions zal beginnen met het maken van de website.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van RJB Solutions. https://www.rjb-solutions.nl/?page_id=95 laatste wijziging 2 maart 2015

RJB Solutions – René Borsje – Kopspoor 72 – 2908 BA te Capelle aan den IJssel – www.rjb-solutions.nlmail@www.rjb-solutions.nl